Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de desembre de 2005 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Modificació de plantilla.
4. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
5. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2006 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.
6. Aprovació dels programes oficials de postgrau.***
7. Aprovació, si escau, dels diplomes UOM de Menorca i UOM d'Eivissa i Formentera.
8. Ajudes per estades breus de professors convidats.
9. Informació del Consell de Direcció.
10. Afers de tràmit.
a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Vènies docents.
e) Altres.
11. Precs i preguntes.

Palma, 9 de desembre de 2005

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2005 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2005.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum> .
*** La resta de la documentació relativa a aquest punt està a l'abast per a qualsevol consulta al Vicerectorat de Postgrau, de les 8 a les 15 hores.