Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de març de 2005 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Modificació de plantilla.
4. Aprovació, si escau, de l'oferta de places per al curs 2005-2006.
5. Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2005-2006.
6. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l'AQUIB.
7. Aprovació, si escau, de la capacitat docent i càrrega docent dels departaments per a l'any acadèmic 2004-2005.
8. Proposta al Claustre de nomenament de Síndic/a de Greuges de la UIB.
9. Normativa per als usuaris dels recursos informàtics i de comunicacions de la UIB.
10. Reconeixement de la tutorització d'alumnes que participen en el programa de mobilitat.
11. Divisió del Departament de Ciències de l'Educació.
12. Eleccions de representants dels estudiants a les comissions que provenen del Consell de Govern.
13. Informació del Consell de Direcció.
14. Afers de tràmit a) Col·laboradors honorífics. b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat. c) Llicències d'estudis. d) Retribucions del professorat. e) Altres.
15. Precs i preguntes.

Palma, 9 de març de 2005

El Secretari General,
Lluís Garau