Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 16 de novembre de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Màster Universitari en Comunicació Digital.
5. Modificació de la composició numèrica de la Junta de Facultat de Ciències i de la Junta de l'Escola Politècnica Superior.
6. Professors emèrits.
7. Informació del Consell Executiu.
8. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Llicències d'estudis.
d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
e) Vènies docents.**
f) Altres.
9. Precs i preguntes.

Palma, 9 de novembre de 2000

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 26 de setembre de 2000 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 26 d'octubre de 2000 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 16 de novembre de 2000.
** Els currículums dels professors als quals es concedeix la vènia docent estan dipositats a la Secretaria General.

Membres de la Junta de Govern.