Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 16 de novembre de 1999 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria , a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Intervenció de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
3. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
4. Modificació de plantilla.
5. Màster Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció.
6. Curs d'Especialista Universitari en Anàlisi i Disseny del Paisatge.
7. Curs d'Especialista Universitari en Alimentació Humana.
8. Curs d'Especialista Universitari en Implantologia Oral.
9. Adscripció dels estudis de Matemàtiques.
10. Fixació de la composició numèrica de les juntes de facultat i escola.
11. Desenvolupament de l'article 47.3 de l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març, pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears.
12. Proposta dels representants d'estudiants sobre diversos aspectes acadèmics.
13. Síndic de Greuges.
14. Nomenament d'una comissió d'assessorament, avaluació i seguiment del Títol Superior de Turisme.
15. Renovació de representants de la Junta de Govern a la Comissió de Doctorat.
16. Retribucions extraordinàries per les tasques com a professors de les extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.
17. Informació del Consell Executiu.**
18. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Altres.

19. Precs i preguntes.

Palma, 10 de novembre de 1999

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 23 de setembre de 1999 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 16 de novembre de 1999.

** En aquest punt s'informarà sobre l'Objectiu b2, fons FEDER, la documentació del qual la podeu trobar al selector «Sagrari», de l'àrea Son Lledó - Ethernet.

Membres de la Junta de Govern.