Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de novembre de 2009 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, dels doctorats de Biologia de les Plantes, Filosofia, Història, Història de l'Art, Informàtica, Microbiologia Ambiental i Biotecnologia, Nutrició Humana, Tecnologia i Qualitat dels Aliments.
 4. Aprovació, si escau, de les propostes de màster i doctorat (art. 22 de l'Acord normatiu 8506/2008, de 25 d'abril).
 5. Elecció d'un membre de la Comissió d'Investigació.
 6. Títols propis.
 7. - Modificació del Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral, aprovat pel Consell de Govern de 23 de juliol de 2009.
  - Curs d'Actualizació Professional per a la Formació en Protecció i Experimentació Animal de Personal Experimentador (cat. b). Títol de formació bàsica de la UIB (5 crèdits).
  - «Especialista Universitari en Experimentació Artística i Desenvolupament Humà. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits)».
  -«Expert Universitari en Avaluació i Tractament en Maltractaments i Abusos Sexuals a Menors. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits)».
  -«Màster en Gerontologia Clínica i Malaltia Crònica Avançada. Títol propi de postgrau de la UIB (50 crèdits)».

 8. Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster.
 9. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu relatiu al nomenament de col·laboradors honorífics de serveis.
 10. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu relatiu a la carrera horitzontal del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB.
 11. Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 8582/2008, pel qual s'aprova l'ordre de funcions dels diferents cossos i escales del PAS funcionari de la UIB.
 12. Complements retributius del professorat de Campus Extens.
 13. Ajudes per estades breus de professors convidats (primer semestre de 2010).
 14. Informació del Consell de Direcció.
 15. Afers de tràmit.
  1. Col·laboradors honorífics.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  3. Llicències d'estudis.
  4. Vènies docents.
  5. Altres.

 16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 17. Precs i preguntes.

Palma, 12 de novembre de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 de setembre de 2009 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de novembre de 2009.

Membres del Consell de Govern.