Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de març de 2009 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
 2. Aprovació, si escau, de la modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es creen els consells d'estudis dels títols de grau de la UIB.
 4. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau.**
 5. Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2009-2010.
 6. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per a l'any acadèmic 2009-2010.
 7. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu sobre la creació d'empreses de base tecnològica.
 8. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu del programa d'ajut a la mobilitat del professorat de màsters i doctorats amb menció de qualitat de la UIB.
 9. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.
 10. Proposta de nomenament de la doctora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa.**
 11. Informació del Consell de Direcció.
 12. Afers de tràmit.
  1. Col·laboradors honorífics.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  3. Llicències d'estudis.
  4. Altres.

 13. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
 14. Precs i preguntes.

Palma, 11 de març de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 4 de febrer de 2009 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de març de 2009.

** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als punts 4, 10 i 13.

Membres del Consell de Govern.