Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de juny de 2005 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
* 2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

** 3. Modificació de plantilla.
*** 4. Elecció d'un representant dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica.
5. Elecció dels membres de la Comissió d'Estudis de Postgrau.
6. Aprovació, si escau, dels itineraris d'especialització en Espais Turístics, en Intervenció Social i Educativa, en Estudis del Medi Físic i en Urbanisme i Ordenació del Territori.
7. Aprovació, si escau, dels diplomes universitaris d'Història de l'Art, Literatura Catalana, Geografia Regional, Geografia Humana, Geologia i Turisme.
8. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d'estudis de la UOM.
9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.
10. Aprovació, si escau, de la normativa sobre laboratoris de la UIB.
11. Aprovació, si escau, dels criteris generals de contractació del professorat.
12. Aprovació, si escau, del Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.
13. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau de la UIB.
14. Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2005-2006.
15. Lectura i votació, si escau, del document "Resolució del Plenari del Consell d'Estudiants de la UIB davant la modificació de la LOU".
16. Informació del Consell de Direcció.
17. Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Ajuts per a estades breus de professors convidats.
e) Proposta de professors emèrits.
f) Preus públics per a alumnes visitants.
g) Altres.

18. Precs i preguntes.

Palma, 9 de juny de 2005

El Secretari General, Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 5 de maig de 2005 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de juny de 2005.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: https://swww.uib.es/forum
*** La documentació corresponent a aquest punt es facilitarà els propers dies. Membres del Consell de Govern.