Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional, que tindrà lloc el dia 17 de febrer de 2004 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Modificació de plantilla.
4. Complements retributius de professorat.
5. Modificació dels plans d'estudis conduents als títols d'Enginyeria en Informàtica, d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.
6. Màster universitari en Gestió del Risc i les Emergències.**
7. Curs d'Expert Universitari en Relacions Laborals.**
8. Reglament i composició de la Comissió de Biblioteca.
9. Reglamentació de l'Institut de Ciències de l'Educació.
10. Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.
11. Programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB.
12. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball.
13. Observatori per a la Igualtat.
14. Informació del Consell de Direcció.
15. Afers de tràmit.
a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Proposta de professor emèrit.**
e) Sabàtics.
f) Vènies docents.
g) Altres.
16. Precs i preguntes.

Palma, 12 de febrer de 2004

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2003 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de febrer de 2004.
** La documentació corresponent a aquests punts la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.

Membres del Consell de Govern.