Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 17 de desembre de 1999 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Proposta del Síndic de Greuges al Claustre.
5. Modificació del catàleg.
6. Pressupost de 1999 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears.
7. Modificació de l'Acord normatiu 4701/1999, pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola (Facultat d'Educació).
8. Màster Semipresencial en Gestió d'Activitats i Recursos Turístics de la UIB.
9. Creació del nou Servei Lingüístic.
10. Fundació Càtedra Llatinoamericana a la Universitat de les Illes Balears.
11. Informació del Consell Executiu.
12. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Altres.

13. Precs i preguntes.

Palma, 11 de desembre de 1999

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 16 de novembre de 1999 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 17 de desembre de 1999.

Membres de la Junta de Govern.