Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 17 de desembre de 1998 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. *
 2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 3. Modificació de plantilla.
 4. Màster Universitari en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient.
 5. Retribucions extraordinàries per les tasques com a professors de les extensions universitàries de Menorca i d¿Eivissa-Formentera.
 6. Nomenament del senyor Jafar Jafari com a doctor honoris causa de la Universitat.
 7. Modificació del catàleg.
 8. Pressupost de 1999 i relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears per a l¿any 1999.
 9. Informació del Consell Executiu.
 10. Afers de tràmit:
  1. Col·laboradors.
  2. Visitants.
  3. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
  4. Llicències per estudis.
  5. Altres.
 11. Precs i preguntes.

Palma, 10 de desembre de 1998
El Vicesecretari General,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l¿acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 11 de novembre de 1998 i a l¿acta de la sessió extraordinària de la Junta de Govern començada el dia 16 d¿octubre, prosseguida el dia 21 d¿octubre i acabada el dia 11 de novembre de 1998, s¿han de presentar per escrit a la sessió del dia 17 de desembre de 1998.

Membres de la Junta de Govern.