Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC) i per indicació de la Rectora de la Universitat, us comunic que s'ha introduït un nou punt a l'ordre del dia de la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 18 de gener de 2010, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, en compliment del compromís que es va assumir a la darrera sessió del Consell de Govern de dur a l'aprovació el títol propi que s'indica a continuació. De manera que l'ordre del dia és el següent:

Punt 1. Aprovació, si escau, del curs d'Especialista Universitari en Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia). Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits).
Punt 2. Debat i aprovació, si escau, del text dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.*

Palma, 12 de gener de 2010

El Secretari General,

Federico F. Garau

Així mateix, us recordam que perquè el projecte de reforma dels Estatuts s'aprovi, d'acord amb el que estableix la disposició addicional cinquena, punt 2, dels Estatuts actualment en vigor, l'hauran de ratificar la majoria absoluta del Consell de Govern i la majoria absoluta del Claustre. Per la qual cosa us demanam la màxima assistència a aquesta sessió.

 

Membres del Consell de Govern.