Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 de desembre de 2009 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent :

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2010 i liquidació del pressupost de l'any 2008.
 5. Aprovació, si escau, del pla de jubilació anticipada.
 6. Aprovació, si escau, dels plans d'estudis de grau (art. 7 de l'Acord normatiu 8343/2008, de 26 de febrer).
 7. Títols propis:

  • «Especialista Universitari en Experimentació Artística i Desenvolupament Humà»
  • «Curs d'actualització professional en PostgreSQL»

 1. Elecció d'un membre de la Comissió Econòmica (professor).
 2. Elecció d'un membre de la Comissió de Reclamacions (catedràtic d'universitat).
 3. Informació del Consell de Direcció.
 4. Afers de tràmit.
   1. Col·laboradors honorífics.
   2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   3. Llicències d'estudis.
   4. Altres.

 5. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 6. Precs i preguntes.

Palma, 11 de desembre de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de novembre de 2009 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2009.

Membres del Consell de Govern.