Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 18 de febrer de 2003 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Normativa per a l'elecció de Rector.

5. Calendari lectiu per al curs 2003-2004.

6. Numerus clausus.

7. Modificació del Reglament acadèmic.

8. Proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Universitat als doctors Antoni Roig Muntaner i Gabriel Oliver Capó.

9. Curs d'Especialista Universitari en Dret del Comerç Electrònic.**

10. Curs d'Especialista Universitari en Disseny del Paisatge.**

11. Curs d'Especialista Universitari en Biologia Subaquàtica.**

12. Itineraris d'especialització de la llicenciatura de Química.

13. Títol progressiu de Tècnic Universitari (o Tècnica Universitària) en Enginyeria Química.

14. Modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Bioquímica.

15. Modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Física.

16. Modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Filologia Hispànica.

17. Modificació dels plans d'estudis de Pedagogia, Educació Social i Mestre.

18. Títol de Graduat Immobiliari.

19. Reglament de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

20. Adscripció dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria.

21. Informació del Consell Executiu.

22. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Llicències d'estudis.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

d) Sol·licitud de canvi d'àrea de coneixement.

e) Altres.

23. Precs i preguntes.

Palma, 11 de febrer de 2003

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2002 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 22 de gener de 2003 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de febrer de 2003.

** La documentació corresponent a aquests punts la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.

Membres del Consell de Govern.