Convocatoria del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2001

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 18 de desembre de 2001 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Modificació del catàleg.

5. Pressupost de 2002 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears.

6. Curs d'Especialista Universitari en Suport Educatiu a les NEE. Títol de postgrau de la UIB.

7. Curs d'Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament. Títol de postgrau.

8. Normativa sobre títols propis.

9. Canvi de denominació del Departament de Filosofia.

10. Normativa sobre els grups de recerca.

11. Complements retributius del professorat.

12. Compromís de la Universitat de les Illes Balears amb la prevenció de riscs laborals.

13. Pla d'estudis d'Enginyeria Tècnica en Hortofruticultura i Jardineria.**

14. Informació del Consell Executiu.

15. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Llicències per estudis.

d) Altres.

16. Precs i preguntes.

Palma, 12 de desembre de 2001

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 8 de novembre de 2001 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 18 de desembre de 2001.

** La documentació corresponent a aquest punt es troba al servidor «Sagrari» de la zona Son Lledó - Ethernet.

Membres de la Junta de Govern.