Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 18 de maig de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Dotació econòmica de tercer de Turisme.
5. Promocions estructurals.
6. Reglament de la Junta de Representants de Filosofia.
7. Modificació de l'Acord normatiu 4464/1999, d'11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears.
8. Itineraris d'especialització dins la Llicenciatura de Filologia Catalana.
9. Curs d'Especialista Universitari en Preparació Física i Reeducació de Lesions Esportives.
10. Normativa de caràcter provisional que ha de regir l'elecció dels representants de la Junta de Govern en el Consell Social de la Universitat.
11. Elecció dels representants de la Junta de Govern en el Consell Social de la Universitat.
12. Presentació dels resultats del model EFQM a càrrec de l'empresa Deployment.
13. Informació del Consell Executiu.
14. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Altres.
15. Precs i preguntes.

Palma, 10 de maig de 2000

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 21 de març de 2000 i de l'extraordinària del dia 12 d'abril de 2000 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 18 de maig de 2000.

Membres de la Junta de Govern.