Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 18 de febrer de 1998 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Places de promoció a CU.

5. Àrea de Genètica.

6. Repartiment del Pressupost per departaments.

7. Informació del Consell Executiu.

8. Afers de tràmit:

a) Col.laboradors.

b) Visitants.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

d) Llicències d'estudis.

e) Canvis d'àrea de coneixement.

f) Altres.

9. Precs i preguntes.

Palma, de febrer de 1998
La Secretària General,
Apol.lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 18 de desembre de 1997 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 18 de febrer de 1998.