Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 18 de desembre de 1997 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Creació i regulació del Consorci Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Màster en Producció Agrària Ecològica.

6. Àrea de Treball Social.

7. Codi de conducta ambiental.

8. Pla d'acció social.

9. Modificació del catàleg.

10. Pressupost 1998.

11. Informació del Consell Executiu.

12. Afers de tràmit:
a) Col.laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Sol.licituds de canvi d'àrea de coneixement.
e) Altres.

13. Precs i preguntes.

Palma, 12 de desembre de 1997
La Secretària General,
Apol.lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 11 de novembre de 1997 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 18 de desembre.