Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Proposta de nomenament del doctor Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa.***

5. Aprovació, si escau, de les següents propostes de títols propis de postgrau:

- Especialista universitari en Entorns Digitals de Producció Audiovisual i Multimèdia. Títol de postgrau de la UIB (37,6 crèdits).
- Especialista universitari en Viticultura. Títol de postgrau de la UIB (26 crèdits).
- Especialista universitari en Assessoria Web: de la Idea a la Venda. Guió i Producció de Lloc Web Empresarials d'Èxit emprant les Noves Tecnologies. Títol de postgrau de la UIB (21,3 crèdits).
- Expert universitari en Tecnologies Informàtiques i Sistemes d'Informació a les Empreses de Turisme i Oci. Títol de postgrau de la UIB (11,5 crèdits).
- Expert universitari en Comunicació per a la Venda d'Idees i Productes. Títol de postgrau de la UIB (18,4 crèdits).

6. Aprovació, si escau, de les normes reguladores dels permisos i llicències del PDI funcionari.

7. Aprovació, si escau, dels projectes dels diplomes de la Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera i Menorca.

8. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

9. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2006 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

10. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic.

11. Ajudes per estades breus de professors convidats.

12. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).

13. Informació del Consell de Direcció.

14. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Vènies docents.
e) Altres.

15. Precs i preguntes.

Palma, 12 de desembre de 2006

El Secretari General,

Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2006 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2006.

** Ateses les dificultats tècniques per poder accedir al fòrum del Consell de Govern, on figura la documentació completa corresponent als convenis, us indicarem per e-mail una adreça provisional per facilitar-vos aquesta documentació.

*** La documentació relativa a aquest punt està dipositada a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.