Convocatoria del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2002

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2002 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Modificació de l'Acord normatiu d'acció social a favor del personal de la Universitat.

5. Modificació del catàleg.

6. Pressupost de 2003 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears.

7. Curs d'Especialista Universitari en Coordinació de Seguretat en la Construcció.

8. Curs d'Especialista Universitari de Sistemes d'Informació Geogràfica i Territorial.

9. Proposta de reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la UIB.

10. Creació del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de les Illes Balears.

11. Complements retributius del professorat.

12. Informació del Consell Executiu.

13. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Llicències d'estudis.

d) Vènies docents.***

e) Ajuts per a estades breus de professorat.

f) Altres.

14. Precs i preguntes.

Palma, 11 de desembre de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002 i a les actes de les sessions extraordinàries del dia 14 de novembre de 2002 i del dia 5 de desembre de 2002 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2002.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.

*** Els currículums dels professors als quals es concedeix la vènia docent estan dipositats a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.