Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 19 de febrer de 2001 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Promocions.

5. Informe de la Sindicatura de Greuges.

6 . Normativa sobre la creació de laboratoris.

7 . Curs Especialista Universitari en Producció Agrària Ecològica (Sanitat Animal, Vegetal i Gestió d'Explotacions).

8. Curs Especialista Universitari en Producció Agrària Ecològica (Fertilitat de la Terra i Cultius).

9. Informació del Consell Executiu.**

10. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Altres.

11. Precs i preguntes.

Palma, 13 de febrer de 2001

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 19 de desembre de 2000 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 19 de febrer de 2001.

** En aquest punt intervindrà el director del Servei de Biblioteca i Documentació.

Membres de la Junta de Govern.