Convocatoria del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2000

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Conveni d'adscripció a la Universitat de les Illes Balears de l'Escola Superior de Turisme de Balears.**

4. Modificació de plantilla.

5. Modificació del catàleg.

6. Pressupost de 2001 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears.

7. Complements retributius del professorat.

8. Modificació de l'Acord normatiu 4464/1999, d'11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears.

9. Regulació de les competències de la figura del cap d'estudis.

10. Proposta de nomenament de doctor honoris causa del senyor Miquel Barceló Artigues.***

11. Curs Especialista Universitari en Tecnologia Educativa: Disseny d'Entorns Tecnològics de Formació.

12. Màster Universitari en Tecnologia Educativa. Disseny i Realització en Materials i d'Entorns de Formació.

13. Informació del Consell Executiu.

14. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Visitants.

c) Llicències d'estudis.

d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

e) Altres.

15. Precs i preguntes.

Palma, 13 de desembre de 2000

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 16 de novembre de 2000 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 19 de desembre de 2000.

** La documentació sobre aquest conveni és inclosa en la referent als acords marc, convenis, protocols i contractes.

*** La documentació relativa als mèrits del senyor Miquel Barceló Artigues està a la vostra disposició a la Secretaria General.

Membres de la Junta de Govern.

Nou punt a la convocatòria de la Junta de Govern