Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 19 de febrer de 1999 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l¿acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. II Curs d¿Especialista Universitari i II Màster Universitari en Serveis i Programes d¿Integració Social de les Persones amb Discapacitat.
5. Curs d¿Especialista Universitari en Tècniques de Biomedicina Molecular.
6. Normativa sobre títols propis.
7. Estudis de primer cicle de Multimèdia.
8. Oferta d¿estudis a les extensions d¿Eivissa-Formentera i de Menorca per al curs 1999-2000.
9. Renovació de diverses comissions de la Junta de Govern.
10. Informació del Consell Executiu.
11. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Llicències per estudis
e) Altres.
12. Precs i preguntes.

Palma, 12 de febrer de 1999
La Secretària General,