Convocatoria del Consell de Govern del dia 19 de juny de 1998

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 19 de juny de 1998 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Elecció d'un membre de la Comissió de Doctorat.
5. Modificació de centres universitaris: creació, si escau, de la Facultat de Psicologia i de l'Escola Politècnica Superior.
6. Creació, si escau, del Servei d'Activitats Culturals.
7. Elecció dels dos representants dels professors que han de formar part de la comissió de selecció de places d'alumnes col·laboradors per al curs 1998-99.
8. Nomenament del representant del PDI per formar part de la comissió de seguiment dels serveis contractats.
9. Reglament de provisió de llocs de treball, promoció interna i reingrés del personal funcionari d'administració i serveis de la UIB.
10. Informació del Consell Executiu.
11. Afers de tràmit:

  a) Col·laboradors.
  b) Visitants.
  c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
  d) Llicències per estudis.
  e) Canvis d'àrea de coneixement.
  f) Pressupost del Servei d'Idiomes.
  g) Altres.

12. Precs i preguntes.

Palma, 11 de juny de 1998
La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a les actes de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 11 de maig de 1998 i de la sessió extraordinària de la Junta de Govern del dia 4 de juny de 1998 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 19 de juny de 1998.

Sr./a. membre de la Junta de Govern.