Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de juliol de 2004 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Fundació Universitat - Estudi General Lul·lià.**
4. Modificació de plantilla.
5. Eleccions dels membres de les comissions que provenen del Consell de Govern.**
6. Elecció de representants del Consell de Govern en patronats de fundacions.**
7. Curs d'Especialista Universitari en Animació de Personatges 3D per a Produccions Audiovisuals.
8. Curs d'Especialista Universitari en Bioinformàtica.
9. Màster Universitari en Periodisme, Publicitat i Comunicació Corporativa.***
10. Plans d'estudis de Periodisme i Comunicació Audiovisual.
11. Modificacions de plans d'estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres.
12. Títols propis de grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.**
13. Itineraris d'especialització de la Facultat de Filosofia i Lletres.**
14. Presentació de la proposta del senyor Francisco J. Ayala com a doctor honoris causa.****
15. Informació del Consell de Direcció.
16. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Ajuts per a estades breus de professors convidats.
e) Complements retributius del professorat.
f) Altres.

17. Precs i preguntes.

Palma, 13 de juliol de 2004

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 14 de juny de 2004 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de juliol de 2004.
** La documentació corresponent a aquests punts la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.
*** La documentació relativa a aquest punt es lliurarà en mà.
**** El currículum del senyor Francisco J. Ayala està dipositat a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.