Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 20 de febrer de 2002 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Modificació del pla d'estudis de Ciències Empresarials.**

5. Modificació del pla d'estudis de Psicologia.

6. Proposta d'aprovació de l'especialitat d'Educació Especial i dels nous plans d'estudis de Mestre per a la UIB i l'Escola adscrita Alberta Giménez.**

7. Pla d'estudis del títol d'Arquitecte Tècnic.**

8. Títols propis dels estudis de primer cicle de Biologia, Física i Química i d'Enginyeria Química.**

9. Titulacions progressives de Tècnic Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat, Tècnic Universitari en Economia del Medi Ambient i Gestió de Recursos Naturals, Tècnic Universitari en Gestió de l'Empresa amb Tecnologies de la Informació, Tècnic Universitari en Finances Empresarials, Tècnic Universitari en Gestió de Recursos Humans.**

10. Rectificació del calendari d'avaluació.

11. Numerus clausus.

12. Calendari del curs acadèmic 2002-2003.

13. Nova convocatòria d'eleccions d'estudiants, si escau.

14. Elecció dels representants dels estudiants a les diverses comissions de la UIB que tenen com a representants alumnes membres de la Junta de Govern.

15. Informe sobre l'aplicació de la LOU.

16. Compromís de la Universitat de les Illes Balears amb la prevenció de riscs laborals.

17. Informació del Consell Executiu.

18. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Llicències per estudis.

d) Altres.

19. Precs i preguntes.

Palma, 14 de febrer de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 18 de desembre de 2001 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 20 de febrer de 2002.

** La documentació corresponent a aquest punt es troba al servidor "Sagrari" de la zona Son Lledó - Ethernet.

Membres de la Junta de Govern.