Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 21 de març de 2002 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Normativa sobre la composició i el procediment d'elecció del Claustre de la Universitat de les Illes Balears.

4. Model de biblioteca.**

5. Curs d'Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge.

6. Curs d'Especialista Universitari en Desenvolupament Local.

7. Curs d'Especialista Universitari en Estudis Escènics Aplicats a l'Ensenyament.

8. Aprovació del POA del curs 2002-2003.***

9. Informació del Consell Executiu.

10. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Llicències per estudis.

d) Altres.

11. Precs i preguntes.

Palma, 14 de març de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 20 de febrer de 2002 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 21 de març de 2002.

** Podeu consultar informació sobre aquest punt a la pàgina web:

www.uib.es/servei/biblioteca/biblioteca_central.pdf

***La documentació corresponent a aquest punt es troba al servidor "Sagrari" de la zona Son Lledó - Ethernet.

Membres de la Junta de Govern.