Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 21 de març de 2001 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Nomenament de doctor honoris causa del senyor Cesare Segre.**

4. Nomenament de doctor honoris causa del senyor Antoni Martorell.**

5. Curs d'Especialista Universitari en Tecnologia Educativa: Disseny d'Entorns Tecnològics.

6. Curs d'Especialista Universitari en Gestió de Qualitat en Serveis Socials.

7. Nous plans d'estudis: Filologia Anglesa i Turisme (centre adscrit).***

8. Calendari del curs acadèmic 2001-2002.

9. Numerus clausus.

10. Assignació de l'àrea de coneixement de Fisioteràpia al Departament d'Infermeria.

11. Modificació de plantilla.

12. POA.

13. Enriquiment de l'estructura del professorat.

14. Informació del Consell Executiu.****

15. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Visitants.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

d) Altres.

16. Precs i preguntes.

Palma, 14 de març de 2001

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 19 de febrer de 2001 i de la sessió extraordinària del dia 9 de març de 2001 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 21 de març de 2001.

** La documentació relativa a aquests punts està dipositada a la Secretaria General.

*** La documentació corresponent a aquest punt es troba al servidor «Sagrari» de la zona Son Lledó - Ethernet.

**** En aquest punt intervindrà el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Membres de la Junta de Govern.