Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 21 de juliol de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Estudi de primer cicle de Direcció Hotelera Internacional (títol propi de la UIB).
5. Renovació dels representants de la Junta de Govern al Patronat de la FUEIB.
6. Àrea de coneixement d'Estètica i Teoria de les Arts.
7. Elecció del representant de la Junta de Govern a la Comissió de Seguiment i Garanties dels acords subscrits entre la UIB i la Conselleria d'Educació i Cultura.
8. Informació del Consell Executiu.
9. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents
d) Altres

10. Precs i preguntes.

Palma, 13 de juliol de 2000

La Secretària General,

Apol·lònia Martínez
* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 21 de juny de 2000 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 21 de juliol de 2000.

Membres de la Junta de Govern.