Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 21 de març de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Petició de numerus clausus al Consell d'Universitats.
5. Proposta de nomenament del senyor Joan Pons Pons com a doctor honoris causa de la Universitat.**
6. Elecció d'un representant dels estudiants de la Junta de Govern a les comissions d'Investigació i de Contractació.
7. Elecció d'un representant de la Junta de Govern a la Comissió Editorial del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB.
8. Calendari acadèmic del curs 2000-2001.
9. Informació del Consell Executiu.
10. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Altres: Proposta del senyor Francisco José Ayala com a candidat al premi Príncep d'Astúries.

11. Precs i preguntes.

Palma, 15 de març de 2000

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 17 de febrer de 2000 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 21 de març de 2000.

** La documentació relativa als mèrits del senyor Joan Pons Pons està a la vostra disposició a la Secretaria General.

Membres de la Junta de Govern.