Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 21 de juny de 1999 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Places de promocions estructurals per al curs 1999-2000.
5. Renovació de comissions:
a) Comissió Econòmica (art. 184 bis dels Estatuts).
b) Comissió Electoral (art. 93 dels Estatuts).
c) Comissió de Contractació (art. 111 dels Estatuts).
d) Comissió Acadèmica (art. 112 dels Estatuts).
e) Comissió d'Investigació (art. 175 dels Estatuts).
f) Comissió per al seguiment dels serveis contractats de la Universitat (Acord normatiu 3929/1998, de 31 de març, ¿FOU núm. 146).
g) Consell Social (art. 25 i 90 dels Estatuts).
6. Modificació dels plans d'estudis de Matemàtiques i de Psicologia.
7. Títol propi de Telemàtica.
8. Pla d'estudis de Multimèdia.
9. Assignació de docència de les assignatures Recursos territorials turístics I i II del pla d'estudis de Turisme.
10. Constitució de la Fundació General de la UIB.
11. Nomenament, si escau, de tres membres del patronat de la Fundació General de la UIB.
12. Informació del Consell Executiu.
13. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Llicències per estudis.
e) Sabàtics.
f) Altres.
14. Precs i preguntes.

Palma, 11 de juny de 1999

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 11 de maig de 1999 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 21 de juny de 1999.

Membres de la Junta de Govern.