Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2003 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Elecció de representants del Consell de Govern al Consell Social.

4. Pròrroga del mandat de determinats òrgans de la UIB.

5. Complements retributius de professorat (article 1.1.2 del document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears).

6. Màster Universitari en Gestió Empresarial de la Qualitat i el Medi Ambient.**

7. Ampliació d'assignatures optatives de distints plans d'estudis.

8. Assignació de l'àrea de coneixement de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica al Departament d'Economia Aplicada.

9. Informació del Consell Executiu.

10. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Llicències d'estudis.

c) Sabàtics.

d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

e) Habilitacions.

f) Altres.

11. Precs i preguntes.

Palma, 16 de juliol de 2003
El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2003 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2003.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.

Membres del Consell de Govern.