Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 22 de juny de 2001 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Promocions catedràtics d'universitat.

5. Curs d'Especialista Universitari en Educació Nutricional.

6. Curs de Desenvolupament d'Aplicacions a l'Entorn Oracle.

7. Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2001-2002.

8. Proposta de reconeixement de parc científic i tecnològic al campus.

9. Acord normatiu pel qual s'aprova el règim d'aplicació de diferents normes reguladores que afecten el PAS de la UIB.

10. Informació del Consell Executiu.

11. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

b) Llicències per estudis.

c) Proposta de professor emèrit del doctor Antoni Roig Muntaner.

d) Altres.

12. Precs i preguntes.

Palma, 15 de juny de 2001

El Vicesecretari general,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 15 de maig de 2001 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 22 de juny de 2001.

Membres de la Junta de Govern.