Convocatoria del Consell de Govern del dia 22 de juliol de 1999

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 22 de juliol de 1999 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Curs d'Especialista Universitari en Educació a través del Joc (Ludotecaris).
5. Curs d'Especialista Universitari en Teatre Català Contemporani (Història, Escriptura, Dramatúrgia, Direcció i Crítica).
6. Màster en Rendiment Esportiu.
7. Modificació del Màster en Gestió Turística (MTA).
8. Modificació del pla d'estudis de Psicologia.
9. Adaptació del Reglament acadèmic.
10. Modificació de l'Acord normatiu 3755/1997, de 18 de desembre, que regula l'acció social a favor del personal de la Universitat.
11. Informació del Consell Executiu.*
12. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Llicències per estudis.
e) Sabàtics.
f) Altres.
13. Precs i preguntes.

Palma, 15 de juliol de 1999

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 21 de juny de 1999 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 22 de juliol de 1999.

Membres de la Junta de Govern