Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 23 de juliol de 2009 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Títols propis de la UIB (convocatòria maig 2009).
 4. Informació sobre els estudis de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
 5. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 6. Informació del Consell de Direcció.
 7. Afers de tràmit.

  1. Col·laboradors honorífics.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  3. Llicències d'estudis.
  4. Altres.

 8. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP]
 9. Precs i preguntes.

Palma, 16 de juliol de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2009 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2009.

Membres del Consell de Govern.