Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 23 de juliol de 2001 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Convocatòria de places de professors associats a les extensions universitàries de la UIB per al curs 2001-2002.

5. Inici de l'expedient de creació de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut.**

6. Curs Universitari de Dret Civil Balear.

7. Creació de la comissió de bioètica de la UIB.

8. Normativa sobre el servei de préstec de la biblioteca.

9. Informació del Consell Executiu.

10. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

b) Llicències per estudis.

c) Sabàtics.

d) Altres.

11. Precs i preguntes.

Palma, 18 de juliol de 2001

El Vicesecretari General,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 22 de juny de 2001 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 23 de juliol de 2001.

** La resta de la documentació corresponent a aquest punt es troba al servidor «Sagrari» de la zona Son Lledó - Ethernet.

Membres de la Junta de Govern.