Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 23 de setembre de 1999 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes
3. Modificació de plantilla.
4. Curs d'Especialista Universitari en Educació a través del Joc.
5. Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA) I.
6. Modificació i reedició del Màster en Medicina Estètica.**
7. Modificació del Reglament acadèmic.
8. Acord normatiu sobre alumnes col·laboradors.
9. Convocatòria d'una borsa de treball d'alumnes col·laboradors de les aules informàtiques de la UIB.
10. Renovació de representants de la Junta de Govern al Consell Social.***
11. Informació del Consell Executiu.
12. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Llicències per any sabàtic.
e) Altres.
13. Precs i preguntes.

Palma, 17 de setembre de 1999

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 22 de juliol de 1999 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 23 de setembre de 1999.
** La versió completa d'aquest màster la podeu es trobar al selector «Sagrari», de l'àrea Son Lledó - Ethernet.
*** S'ha de procedir a l'elecció de tres representants dels professors i un representant del PAS.

Srs. membres de la Junta de Govern.