Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 23 de juliol de 1998 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l¿acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Nomenament del senyor Josep Melià Pericàs com a doctor honoris causa de la Universitat.
5. Canvi de denominació del Departament de Biologia Ambiental.
6. Ratificació de la normativa pròpia de doctorat.**
7. Informe de la comissió per a la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i aprovació, si escau, del procediment per a la reforma estatutària.
8. Adscripció de l¿Escola de Turisme del Consell Insular d¿Eivissa i Formentera.
9. Canvi de denominació del Servei de Laboratori d¿Anàlisis i Assaigs.
10. Informació del Consell Executiu.
11. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Sabàtics.
d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
e) Altres.
12. Precs i preguntes.

Palma, 16 de juliol de 1998

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l¿acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 19 de juny s¿han de presentar per escrit a la sessió del dia 23 de juliol de 1998.

** Podeu consultar aquesta normativa en el selector «Sagrari» de la zona Rectorat.


Membres de la Junta de Govern.