Convocatoria del Consell de Govern del dia 23 de juliol de 1997

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 23 de juliol de 1997 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Places de promocions estructurals curs 1997-98.
5. Nomenament representants de la Universitat a la comissió de la Universíada Cultural.
6. Projecte de Llei del Consell Social.
7. Elecció de la comissió d'estudi per a la reforma dels Estatuts.
8. Constitució del Departament d'Infermeria.
9. COA del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
10. Informació del Consell Executiu.
11. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Sol·licituds de canvi d'àrees de coneixement.
e) Altres.
12. Precs i preguntes.

Palma, 17 de juliol de 1997

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 12 de juny de 1997 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 23 de juliol.