Convocatoria del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2003

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 24 de setembre de 2003 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Curs d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses Financeres.**

5. Proposta del senyor Jean Dausset com a doctor honoris causa.

6. Danys ocasionats per les pluges de setembre.

7. Informació del Consell Executiu.

8. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Llicències d'estudis.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

d) Renovació de contracte a un professor emèrit.

e) Cursos d'actualització.

f) Altres.

9. Precs i preguntes.

Palma, 18 de setembre de 2003

El Secretari General,
Lluís Garau