Convocatoria del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 24 de setembre de 2002 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Implementació de nous estudis.

5. Comissions de contractació.

6. Barems de professors col·laboradors, professors visitants i ajudants.

7. Convocatòria de places de professors associats a les seus universitàries de la UIB per al curs 2002-2003.

8. Complements retributius del professorat (Campus Extens).

9. Ajudes per convidar professors.

10. Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.

11. Normativa que ha de regular la suspensió dels contractes de professors associats.

12. Informació del Consell Executiu.

13. Afers de tràmit:

  1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
  2. Col·laboradors.
  3. Sabàtics.
  4. Altres.

  14. Precs i preguntes.

  Palma, 18 de setembre de 2002

  La Secretària General,
  Margalida Gili

  * Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2002 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002.

  Membres del Consell de Govern.