Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 24 de juny de 2002 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Proposta d'acord normatiu pel qual es convoquen places d'alumnes col·laboradors per al curs 2002-2003.

5. Denominació dels nous edificis.

6. Modificació del Reglament acadèmic.

7. Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans i Consultoria Organitzacional.

8. Curs d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials.

9. Modificació del Servei de Càlcul i Informatització.

10. Normativa sobre la composició i el procediment d'elecció del Consell de Govern provisional de la Universitat de les Illes.**

11. Reglament del Claustre constituent.**

12. Comissió per a la reforma dels Estatuts.**

13. Informació del Consell Executiu.

14. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Llicències per estudis.

d) Sabàtics.

e) Altres.

15. Precs i preguntes.

Palma, 18 de juny de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 24 de juny de 2002.

** La documentació relativa a aquests punts es va lliurar als membres de la Junta de Govern el proppassat dia 13 de juny de 2002.

Nota: En acabar la sessió se servirà un refrigeri d'acomiadament.

Membres de la Junta de Govern.