Consell de Govern

Per indicació del Rector, em plau de comunciar-vos la inclusió d'un nou punt a l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern del dia 24 de juny de 2002:

- Constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca.

Palma, 21 de juny de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

Membres de la Junta de Govern.