Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 25 de setembre de 2009 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Acord normatiu sobre la presentació d'esmenes al projecte de reforma dels Estatuts.
 4. Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster.
 5. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.
 6. Informació del Consell de Direcció.
 7. Afers de tràmit.

  1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  2. Llicències d'estudis.
  3. Altres.

 8. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis].
 9. Precs i preguntes.

Palma, 18 de setembre de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2009 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 25 de setembre de 2009.

Membres del Consell de Govern.