Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 25 de setembre de 1997 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Constitució del Consell d'Estudis de Turisme i del Consell d'Estudis de Treball Social.
5. Estatuts del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, Pròpia de les Illes Balears.
6. Modificació dels Estatuts del Consorci de l'Escola d'Hoteleria de la CAIB.
7. Curs d'Especialista Universitari en Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes.
8. Informació del Consell Executiu.
9. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Altres.
10. Precs i preguntes.

Palma, 18 de setembre de 1997

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 23 de juliol de 1997 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 25 de setembre.