Convocatoria del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2006

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Modificació de plantilla.
4. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).
5. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau de la UIB.

- Màster Universitari en Tecnologies de la Informació i Comunicació i Entorns Virtuals de Formació (Màster TIC).
- Curs d'Expert Universitari en Tècniques Docents de Grau Superior. Títol de postgrau de la UIB (10 crèdits).
- Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA). Títol de postgrau de la UIB (50 crèdits), any acadèmic 2006-2007.

6. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa electoral.
7. Aprovació, si escau, de la normativa d'elecció de Rector.
8. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de claustrals del grup a).
9. Elecció d'un membre del Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears.
10. Proposta de calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern, any acadèmic 2006-2007.
11. Informació del Consell de Direcció.
12. Afers de tràmit.

  1. Col·laboradors honorífics.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  3. Llicències d'estudis.
  4. Vènies docents del professorat de l'Escola Universitària de Relacions Laborals.
  5. Emèrit.
  6. Altres.

13. Precs i preguntes.

Palma, 15 de setembre de 2006

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2006 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2006.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.

Membres del Consell de Govern.