Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 26 de juliol de 2005 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. *

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes. **

3. Modificació de plantilla.

4. Assignació de les àrees de coneixement d'Economia Aplicada i Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa al Departament d'Economia Aplicada.

5. Canvi de denominació de l'Escola Universitària de Formació de Professorat d'EGB Alberta Giménez, adscrita a la Universitat de les Illes Balears.

6. Pla docent de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

7. Aprovació de diferents títols propis de postgrau.

8. Modificació de l'Acord normatiu 5453/2001, de 23 de juliol, pel qual es crea la Comissió de Bioètica de la Universitat.

9. Modificació del catàleg i la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

10. Complements retributius del professorat.

11. Informació del Consell de Direcció.

12. Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Emèrits.

e) Altres.

13. Precs i preguntes.

Palma, 15 de juliol de 2005

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de juny de 2005 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de juliol de 2005.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.

Membres del Consell de Govern