Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional, que tindrà lloc el dia 26 de març de 2004 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Normativa sobre mobilitat de l'alumnat.**

4. Modificació de plantilla.

5. Aprovació, si escau, de la capacitat docent i càrrega docent dels departaments per al curs 2004-2005.

6. Aprovació, si escau, de l'acord amb la Sindicatura de la fallida de Brokerval.

7. Petició de l'Escola adscrita Alberta Giménez per implantar els estudis de la llicenciatura de Periodisme i la llicenciatura de Comunicació Audiovisual.

8. Doble titulació de la llicenciatura de Matemàtiques i l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió .

9. Doble titulació de la llicenciatura de Biologia i la llicenciatura de Bioquímica.

10. Curs d'Expert Universitari en Balneoteràpia, SPA, Imatge i Salut.**

11. Curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius.

12. Curs d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses.**

13. Aprovació, si escau, de l'oferta de places per al curs 2004-2005.

14. Calendari per a l'any acadèmic 2004-2005.

15. Informació del Consell de Direcció.

16. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Retribucions del professorat.
e) Altres.

17. Precs i preguntes.

Palma, 22 de març de 2004

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de febrer de 2004 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de març de 2004.

** La documentació corresponent a aquests punts la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.

Membres del Consell de Govern.