Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 26 de març de 2003 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Tancament del Pressupost de 2002.

5. POA i capacitat dels departaments.

6. Adscripció de l'àrea de coneixement d'Enginyeria Agroforestal al Departament de Biologia.

7. Proposta del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts: divisió del Departament.

8. Informació del Consell Executiu.

9. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Llicències d'estudis.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

d) Altres.

10. Precs i preguntes.

Palma, 19 de març de 2003

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de febrer de 2003 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 27 de febrer de 2003 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de març de 2003.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.

Membres del Consell de Govern.