Convocatoria del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2001

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2001 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Normativa sobre becaris de col·laboració.

5. Complements retributius del professorat.

6. Calendari de planificació d'avaluació del sexenni 2001-2006.

7. Elecció d'un membre al Consell Social (un representant dels professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats i dels ajudants, becaris i professors associats membres de la Junta de Govern).

8. Elecció d'un membre a la Comissió Econòmica (professor).

9. Informació del Consell Executiu.**

10. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

b) Llicències per estudis.

c) Altres.

11. Precs i preguntes.

Palma, 20 de setembre de 2001

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 23 de juliol de 2001 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 26 de setembre de 2001.

** Informe del director acadèmic del projecte Campus Extens.

Membres de la Junta de Govern.