Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 28 de setembre de 2004 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Modificació de plantilla.
4. Normativa sobre promoció de professors habilitats.
5. Proposta del senyor Francisco J. Ayala com a doctor honoris causa.***
6. Constitució del consorci amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. Normativa sobre títols propis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.
8. Elecció de dos membres de la Comissió de Doctorat.
9. Màster Universitari en Periodisme, Publicitat i Comunicació Corporativa.
10. Curs d'Expert Universitari en Dret de Família.
11. Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius.
12. Curs d'Especialista Universitari en Treball amb Suport i Inclusió Laboral.
13. Curs d'Expert Universitari en el Tractament Congnitivoconductual dels Trastorns Psicopatològics en Adults.
14. Curs d'Expert Universitari en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària.
15. Curs d'Expert d'Universitari en Disciplina Escolar: Prevenció i Intervenció per a la Millora de la Convivència a l'Educació Secundària Obligatòria.
16. Curs d'Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils.
17. Curs d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris.
18. Curs d'Actualització Professional en Anàlisi de Dades: Modelatge Estadístic Bivariable.
19. Curs d'Actualització Professional: Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en l'Infant.
20. Curs d'Actualització Professional: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball.
21. Curs d'Actualització Professional: Tècniques d'Autocontrol.
22. Proposta de títol propi de grau de primer cicle de Pedagogia.
23. Itinerari d'Especialització en Intervenció Cultural, Social i Territorial.
24. Programa de Voluntariat UIB.
25. Informació del Consell de Direcció.
26. Afers de tràmit.
a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Altres.
27. Precs i preguntes.

Palma, 20 de setembre de 2004

El vicesecretari general,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de juliol de 2004 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 28 de setembre de 2004.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.
*** La documentació corresponent a aquest punt es troba dipositada a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.